Pod taką nazwą 7 i 8 grudnia br. w Lublinie odbędzie się konferencja, której celem jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r.

Organizatorami konferencji są:

 • Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa,
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny,
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie,
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • przy współudziale Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej.

Jak zapewniają organizatorzy, konferencja ma mieć wymiar interdyscyplinarny, dlatego szczególnie zaproszeni są na nią kulturoznawcy, socjologowie, etnologowie, antropologowie, folkloryści, etnomuzykolodzy czy pedagodzy oraz badacze i animatorzy kultury, którzy w swojej pracy zajmują się — zarówno teoretycznie, ale także praktycznie — problematyką ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W rozumieniu art. 2 Konwencji UNESCO z 2003 roku niematerialnym dziedzictwem kulturowym są przekazy ustne, tradycje muzyczne, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne (np. obrzędy doroczne, rodzinne, folklor dziecięcy), wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata (np. tradycyjne sposoby gospodarowania) oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem artystycznym (w tym np. kulinaria, często będące przedmiotem konkursów czy festiwali).

Przykładowe zakresy tematyczne konferencji to:

 • Festiwale — pojęcie, terminologia, teoria, historia, przemiany, próby typologii.
 • Festiwale, przeglądy i konkursy jako forma ochrony dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 r.
 • Metodologia i metodyka badań festiwalologicznych.
 • Cechy i funkcje festiwali oraz ich rola w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 • Dla kogo są festiwale? Badanie publiczności festiwalowej.
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe modelowane przez festiwal, przegląd, konkurs: selekcja, eliminacja, kreacja. Walory edukacyjne festiwalu.
 • Festiwale, przeglądy i konkursy jako przestrzeń aktywności społeczności lokalnej i współpracy międzyśrodowiskowej.
 • Tworzenie reprezentacji grupowej i sposoby manifestowania tożsamości grupowej.
 • Festiwal jako forma promocji miejsca, grupy, idei.
 • Estetyka przestrzeni festiwalowej.
 • Ochrona czy kreacja? Zagadnienia związane ze sposobami rejestracji i dokumentacji festiwali.

Zgłoszenia na konferencję na formularzu dostępnym na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa można nadsyłać do 15 czerwca 2017 r. na adres mailowy dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS (e-mail: K_Smyk@wp.pl). Koszt udziału w konferencji to 250 zł.

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.

Konferencja jest częścią odbywającego się w UMCS 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe — imprezy o charakterze interdyscyplinarnym, której celem jest popularyzacja kultury tradycyjnej, głównie muzycznej, poprzez współczesne jej interpretacje. Uczestnicy konferencji otrzymają zaproszenia na wydarzenia festiwalu.

Organizatorzy przewidują także druk materiałów pokonferencyjnych w serii Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona.