Taką decyzję podjęła 28 lutego br. Rada Ministrów, która przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z propozycją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków powoływał będzie wojewoda wyłącznie na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, który ponosi indywidualną odpowiedzialność za stan spraw w dziedzinie ochrony zabytków.

W projekcie nowelizacji znalazł się także przepis przewidujący udzielanie tymczasowej ochrony zabytkom w toczącym się postępowaniu o wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa. Ochrona ma polegać na zakazie prowadzenia w tym czasie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Zaproponowano także, aby w ewidencji gruntów i budynków ujawniana była informacja o rozpoczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru. Dzięki temu rozwiązaniu osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości będzie miała dostęp do informacji, czy nieruchomość nie jest objęta postępowaniem w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków.

Ponadto, projekt zakłada unifikację przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które dotyczą usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

W wyniku zmian — zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów będzie wydawane jedno — na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zwolnienie z uzyskania pozwolenia nie będzie dotyczyło usuwania drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, nawet w przypadku, gdy teren ten należy do osoby fizycznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.