Jeszcze tylko do 14 kwietnia 2017 r. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego) oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w programie, którego celem jest:

  • wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy;
  • ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych;
  • zapoznanie młodzieży z kulturą i historią lokalną.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami realizowanych w terminie od 14 czerwca do 30 listopada 2017 r.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. W grupie ukraińskiej preferowany jest udział młodzieży ze wschodniej i centralnej Ukrainy.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania jest posiadanie ukraińskiego partnera, z którym instytucja powinna uzgodnić cele przedsięwzięcia, krąg uczestników, zasady finansowania oraz wspólny program.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, w których programie zostaną uwzględnione obowiązkowo następujące zagadnienia:

  • Historia lokalna — młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości;
  • Kultura regionu — prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski;
  • Poznajemy język sąsiada — młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.

Wymiana powinna trwać minimum 7 dni, ale nie więcej niż 21 dni (nie wlicza się w to dni podróży).

Wkład własny powinien wynosić minimum 10% całkowitego kosztu zadania. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł.

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word, które wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony Narodowego Centrum Kultury, należy przesłać pocztą na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
z dopiskiem: Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.