Do 10 maja 2017 r. można zgłaszać prace konkursowe na logotyp Projektu Patrimonium — digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej współfinansowanego w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Autor najlepszej pracy otrzyma gratyfikację pieniężną w wysokości 12 300 zł brutto.

W konkursie zostanie wybrany projekt logotypu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów promocyjnych i informacyjnych w związku z realizacją Projektu Patrimonium — digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej w latach 2017–2020.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 maja 2017 r. na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy specjalizujące się w projektowaniu znaków graficznych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.

Głównym założeniem Projektu Patrimonium jest digitalizacja zbiorów Narodowego Zasobu Bibliotecznego Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej i budowa zintegrowanego systemu ich gromadzenia i udostępniania za pośrednictwem portalu Polona.pl w celu dalszej ich eksploatacji i ponownego wykorzystania na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne lub edukacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu wiedzy na temat zbiorów obu bibliotek poprzez szeroką promocję wśród odbiorców.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące m.in. organizatora i szczegółowego przedmiotu konkursu oraz kryteriów oceny prac określa regulamin konkursu dostępny na stronie www.bn.org.pl.