Jeszcze tylko do tego dnia trwa nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym. Organizatorem konkursu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Konkurs odbywa się w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change — JPICH).

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs Digital Heritage jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 10 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 4,5 mln euro. Na dofinansowanie mogą liczyć najbardziej wartościowe projekty, które nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Tematy badawcze konkursu Digital Heritage zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change). W ramach konkursu wsparcie uzyskają projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  • Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage),
  • Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage),
  • Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage).

Aby wziąć udział w konkursie, należy utworzyć międzynarodowe konsorcjum badawcze składające się z trzech do pięciu zespołów badawczych — z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, takich jak: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Zespoły badawcze z tych krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu Digital Heritage (dostępnych na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są na stronie internetowej konkursu.

Regulamin konkursu Digital Heritage dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadnie do grudnia 2017 r., a projekty badawcze mogą zacząć się od stycznia do maja 2018 r.

Informacje na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski można uzyskać e-mailowo abudzalek@nimoz.plrbrudnicki@nimoz.pl oraz telefonicznie 22 256 96 21 oraz 721 121 220.