Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków krajowych Narodowego Funduszu w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Dofinansowane będą przedsięwzięcia, które dotyczą:

  • ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz
  • objętych ochroną w formie Pomnika Historii lub będących w zarządzie parków narodowych.

O pomoc finansową mogą ubiegać się instytucje kultury i inne podmioty, o ile są właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów, z wyłączeniem osób fizycznych oraz podmiotów wpisanych do KRS (innych niż instytuty badawcze). W konkursie można liczyć na dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie jest udostępnienie parku (ogrodu) dla społeczeństwa.

Składanie wniosków trwa do 15 grudnia 2017 r., ale nabór może skończyć się wcześniej, jeśli środki na finansowanie skończą się. Więcej informacji na stronie internetowej NFOŚiGW.