Jest to pierwsza tego typu konferencja w historii muzealnictwa polskiego i kościelnego, jej organizatorem są Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja odbędzie się w Mszczonowie koło Grójca i potrwa od 18 do 20 października 2017 r.

Konferencja przeznaczona jest dla pracowników muzeów kościelnych i państwowych, badaczy-muzealników, kulturoznawców i historyków sztuki. Organizatorzy zapraszają do dyskusji nad funkcją muzeów kościelnych w zmieniającej się rzeczywistości.

Podczas konferencji uczestnicy spróbują znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Co zrobić, aby muzea nie były „składnicami”, ale stały się miejscem świadomości, dyskusji, polemiki na tematy społecznych przeobrażeń? Jak przekształcić nasze muzea, nie zatracając ich charakteru, by przyciągnąć do nich widzów współcześnie i w przyszłości?
  • Jak poszerzać krąg zwiedzających? Jak poznawać ich potrzeby i oczekiwania?
  • Jak wprowadzić zmiany metodologiczno-organizacyjne, by muzea odegrały większą rolę edukacyjną w społeczeństwie?
  • Jak wykorzystywać w muzeach nowoczesne technologie — w ekspozycji, promocji, edukacji, w inwentaryzacji i dokumentacji?
  • Jak pozyskać i wdrożyć fundusze europejskie w muzeach?

Celem konferencji jest:

  • podjęcie współpracy z muzeami państwowymi, integracja osób pracujących w jednej branży;
  • wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusja nad wspólnymi zadaniami i projektami;
  • poszukiwanie kierunków współpracy i rozwoju muzeów oraz sposobów rozwiązywania problemów finansowania placówek;
  • udostępnianie, eksponowanie, przechowywanie, konserwowanie i opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych;
  • prezentacja muzeów kościelnych.

Zgłoszenia wraz z podanym tematem referatu i streszczeniem (do 1000 znaków) należy nadsyłać na adres e-mail: RPasieczny@nimoz.pl.