Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 %) w stosunku do 2017 r. Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł).

Płacę minimalną w drodze negocjacji ustala co roku Komisja Trójstronna, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Komisja Trójstronna powinna uzgodnić wysokość minimalnego wynagrodzenia do 15 lipca każdego roku kalendarzowego. Uzgodnioną przez nią wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny ogłasza Prezes Rady Ministrów w obwieszczeniu w Monitorze Polskim do 15 września.

Jeśli zaś Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza w rozporządzeniu w Dzienniku Ustaw — również do 15 września danego roku.

Jednak ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od tej, którą rząd zaproponował Komisji Trójstronnej do negocjacji.