Tak zdecydowała 12 września 2017 r. Rada Ministrów, która przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Autorem zmian jest Minister Finansów i Rozwoju.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji działalności nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki.

Nie będzie się stosować przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do — udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą — informacji o:

  • niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które musi składać na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Udostępnienie tych informacji ma polegać na wydaniu przez organ podatkowy — na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą — stosownego zaświadczenia. O wydanie takiego zaświadczenia będzie mogła ubiegać się każda osoba, która jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Projekt nowelizacji przewiduje także, że dowodami w postępowaniu podatkowym będą również dokumenty zgromadzone w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano wyszczególnienie analiz big data jako odrębnego środka dowodowego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.