Do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 31 października 2017 r., trwa nabór w na wizyty studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej — część B dla programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Mogą w nim wziąć udział m.in. państwowe i samorządowe instytucje kultury z Polski i instytucji pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Do rozdania w naborze jest ponad 140 000 euro. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza, że wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do operatora, którym jest MKiDN. Każdy spełniający kryteria formalne wniosek będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji. Całkowita dostępna wysokość środków może zostać powiększona o środki niewykorzystane w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Kurs przeliczeniowy wynosi 4,24 zł = 1 euro.

Dofinansowanie w ramach naboru można uzyskać na wizytę studyjną przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie lub na przyjęcie przedstawicieli
instytucji z Państw-Darczyńców w Polsce. Celem wizyt studyjnych ma być wzmocnienie współpracy dwustronnej oraz wymiana dobrych praktyk w obszarze kultury.

Oprócz instytucji kultury, w naborze mogą wziąć udział także publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

W ramach naboru można otrzymać dofinansowanie na jeden z dwóch kwalifikujących się rodzajów wizyt studyjnych:

  • wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie,
  • przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce.

Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę na terenie jednego kraju (Polska, Norwegia, Islandia lub Liechtenstein).

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 4 wnioski.

W przypadku planowania wizyty z tą samą instytucją partnerską z Państw‒Darczyńców, polska instytucja może złożyć w konkursie maksymalnie 2 wnioski, tj. na działanie 1 (wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie) i działanie 2 (przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce).

W takim przypadku każdy ze złożonych wniosków będzie podlegał indywidualnie ocenie formalnej, a w przypadku uzyskania dofinansowania — będzie przedmiotem oddzielnej umowy finansowej.

W wizycie przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z polskiej instytucji delegującej i może ona trwać od 1 do 5 dni kalendarzowych (w zależności od liczby spotkań).

Natomiast w przypadku przyjęcia przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce wizyta może zakładać udział maksymalnie 6 osób z wszystkich instytucji delegujących z Państw-Darczyńców (maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji) i może ona trwać od 1 do 3 dni kalendarzowych.

W obydwu przypadkach dolicza się dodatkowo maksymalnie do 2 dni przeznaczonych na podróż. Wizyta może rozpocząć się najwcześniej 30 dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku, najpóźniej musi się zakończyć 30 listopada 2017 r.

Dofinansowanie na realizację wizyty studyjnej pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania i obejmuje koszty:

  • podróży, w tym transport lokalny i ubezpieczenie w wysokości 500 euro dla jednego uczestnika wizyty, tj. 2120 zł;
  • utrzymania w wysokości 250 euro za dzień dla jednego uczestnika wizyty, tj. 1060 zł.

Wkład własny finansowy nie jest wymagany.

Więcej informacji na stronie internetowej MKiDN.