Do 30 listopada 2017 r. można się zgłaszać do trzeciej edycji dorocznego Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Jego celem jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom i performance’om poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii.

Instytut wspiera w szczególności te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, które spełnia on wobec wspólnoty kulturowej.

Ze szczególnym zainteresowaniem spotkają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego.

Wyłonionym w ramach konkursu projektom Instytut Teatralny zapewnia opiekę merytoryczną oraz pełną obsługę finansowo-organizacyjną procesu wydawniczego.

Autor utworów powstałych w ramach realizacji projektu z tytułu przeniesienia praw autorskich do nich przez 2 lata będzie otrzymywał wynagrodzenie 1500 zł brutto miesięcznie.

W ramach umowy na realizację projektu autor ma obowiązek przeprowadzenia publicznej prezentacji projektu oraz przekazania instytutowi praw autorskich do tekstu książki.

Formuła konkursu jest otwarta, umożliwia bowiem wszystkim autorom, którzy są zainteresowani współpracą z Instytutem Teatralnym — niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku — przedstawienie swoich propozycji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2017 r. Więcej informacji o konkursie na stronie Instytutu Teatralnego.