Tak zdecydował Instytut Książki, który ogłosił, że drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2017 r. potrwa do 15 listopada.

Celem programu jest promocja polskiej literatury i jej dziedzictwa za granicą.

Instytut Książki partycypuje w kosztach publikacji następujących dzieł:

 • literatura piękna — proza, poezja i dramat,
 • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski),
 • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka),
 • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze specjalistyczno-naukowym),
 • literatura dla dzieci i młodzieży,
 • komiks.

Oferty składa się w formie elektronicznej przez udostępniony na stronie internetowej Instytutu Książki formularz, który będzie aktywny w czasie trwania naboru.

Do formularza oferty należy dołączyć:

 • kopię zawartej umowy licencyjnej prawnoautorskiej lub pisemną zgodę właściciela praw autorskich na wykorzystanie jego utworu wraz z uzgodnionym wynagrodzeniem,
 • kopię zawartej umowy z tłumaczem lub kopię umowy wstępnej z uzgodnionym wynagrodzeniem,
 • aktualny program wydawniczy i charakterystykę wydawnictwa,
 • bibliografię dorobku tłumacza,
 • plan rozpowszechniania dzieła,
 • fragment tłumaczenia dzieła — na wniosek Instytutu Książki.

Wyniki drugiego naboru zostaną ogłoszone do końca stycznia 2018 r.