Tak informuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swojej stronie internetowej. Jak uzasadnia resort kultury, opóźnienie wynika z wejścia w życie nowych przepisów, które dostosowują polski porządek prawny do prawa unijnego.

Chodzi o nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. poz. 1808), które weszło w życie 1 października 2017 r.

Rozporządzenie zmienia m.in. zasady dotyczące terminów naboru do programów MKiDN oraz określa zgodność programów w zakresie przepisów o pomocy publicznej z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L nr 187 z 26 czerwca 2014 r. z późn. zm.; dalej: rozporządzenie).

Przesunięcie terminów naborów wynika z konieczności wykonania dodatkowych analiz w zakresie ewentualnych modyfikacji procedur pogramów MKiDN w kontekście regulacji rozporządzenia, a także przygotowania informacji dla wnioskodawców wyjaśniających, w jaki sposób należy stosować nowe przepisy. Natomiast regulaminy programów zostaną ogłoszone najpóźniej na początku grudnia 2017 r.