Jak podaje operator priorytetu, Instytut Książki, termin naboru wniosków upływa 20 kwietnia 2018 r.

Do składania wniosków uprawnione są samorządowe instytucje kultury:

  • gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz
  • gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne,

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 000 mieszkańców.

W ramach priorytetu można uzyskać środki na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek. Jednym zadaniem może być objęty jeden budynek biblioteki lub więcej, np. tylko biblioteka główna albo biblioteka i filia albo tylko filia.

Nabór dotyczy wniosków na zadania, trwające maksymalnie 36 miesięcy, rozpoczynające się w 2019 r. dofinansowaniem ze środków MKiDN.

W przypadku zadań wieloletnich dofinansowanie w 2019 r. musi wynosić minimum 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania na wszystkie lata. Wnioski złożone na zadania rozpoczynające się dofinansowaniem w innym niż 2019 r. lub w niższym od 30% procencie dofinansowania w 2019 r. — będą odrzucone z powodów formalnych.

Priorytet Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne.

Więcej informacji oraz regulamin programu dostępne są na stronie Instytutu Książki.