Do 17 września br. trwa nabór w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

Organizatorem inicjatywy jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Budżet konkursu wynosi 113 000 000 zł — są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury udzielane jest dofinansowanie projektom, dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, a także biblioteki, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR). Natomiast minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 nie może być niższa niż 4 mln zł.

Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane są w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostępne na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Więcej informacji na stronie internetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.