Tak zdecydowała Rada Ministrów, przyjmując projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, który przedłożył MKiDN.

Jak informuje KPRM na swojej stronie internetowej, projekt ustawy zakłada, że producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju.

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom nastąpi poprawa warunków funkcjonowania przemysłu audiowizualnego w Polsce i stworzenie nowoczesnego systemu wsparcia, który:

  • wzmocni pozycję polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym,
  • podniesie konkurencyjność krajowych firm działających w branży,
  • w dłuższej perspektywie przyciągnie do Polski poważne inwestycje zagraniczne w tym sektorze.

Z proponowanych przepisów wynika, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie przyznawał wsparcie w maksymalnie uproszczonych procedurach kwalifikujących dany projekt do uzyskania dofinansowania.

Producent audiowizualny, koproducent lub przedsiębiorca wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będzie mógł wystąpić do PISF z wnioskiem, który po ocenie formalnej, a także przeprowadzeniu tzw. testu kwalifikacyjnego zawierającego kryteria oceny filmu pod względem kulturowym i sektorowym (chodzi o identyfikację przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocenę wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) zawrze umowę, która będzie gwarantowała producentowi późniejszy zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

PISF wypłaci wsparcie finansowe dopiero po:

  • zakończeniu produkcji lub jej części i poniesieniu przez producenta wszelkich kosztów z nią związanych, a także
  • dokonaniu analizy dokumentacji przez niezależną firmę audytorską.

Producent audiowizualny otrzyma refundację faktycznie poniesionych kosztów (maksymalnie 30% kosztów). Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uiszczenie należności podatkowych związanych z produkcją audiowizualną wykonywaną w Polsce.

Twórcy nowego rozwiązania prawnego podkreślają, że do najważniejszych zalet modelu wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej można zaliczyć m.in.:

  • automatyczność procedur kwalifikujących projekt do przyznania wsparcia finansowego;
  • transparentność i szybkość procedur oraz łatwość kontroli i oceny wpływu tego systemu na rozwój gospodarczy państwa — PISF będzie miał 28 dni na rozpatrzenie wniosku i 28 dni na analizę raportu stanowiącego podstawę do wypłaty środków oraz będzie prowadzić jawny rejestr wsparcia produkcji audiowizualnej, zawierający listę podmiotów wnioskujących o pomoc finansową i listę jej beneficjentów, wysokość przyznanych środków oraz poziomu wykorzystania całkowitej wartości dotacji na wsparcie w ciągu roku kalendarzowego;
  • prostotę obsługi administracyjnej przez zaangażowanie w funkcjonowanie mechanizmu i dystrybucję środków minimalnej liczby podmiotów i osób.

Roczny budżet dofinansowań związany z wprowadzanym systemem wsparcia ma wynosić około 200 mln zł z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w kolejnych latach.

Projekt zakłada, że co najmniej 10% tej kwoty PISF będzie przyznawał na produkcję filmów i seriali animowanych.

Nowe rozwiązania w większości mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.