Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw.

Projekt ustawy określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego dla producentów gier wideo w Polsce w postaci dedykowanej ulgi podatkowej na produkcję kulturowych gier wideo. Przedsiębiorcy podejmujący się produkcji kulturowych gier wideo, będą mieli możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych określonych w Ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) albo w Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Zmiany związane z wprowadzeniem wsparcia finansowego obejmują przyjęcie:

  • ustawy wprowadzającej — obejmującej przepisy definiujące kulturową grę wideo, producenta gry wideo, produkcję gry wideo, test kwalifikacyjny służący określeniu, czy dana gra wideo spełnia przesłanki kulturowej gry wideo, oraz przepisy regulujące warunki i tryb przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego w postaci ulgi podatkowej,
  • zmian do updop i updof wprowadzających ulgę podatkową na produkcję kulturowej gry wideo.

Za kulturową grę wideo będzie się uważało grę wideo, która wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a także spełnia test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym oraz ostatecznym (obydwa wyda po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wsparcie finansowe MKiDN) i jest przeznaczona do komercyjnej dystrybucji.

Z kolei za producenta gry wideo projekt ustawy uznaje przedsiębiorcę, który podejmuje inicjatywę, organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji gry wideo.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.