Do końca lutego wszystkie muzea, w rozumieniu Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach, mogą zgłaszać przedsięwzięcia do 39 Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018.

Przedsięwzięcia muzealne można zgłaszać w następujących kategoriach:

 • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
 • edukacja,
 • projekty naukowo-badawcze,
 • nowe i zmodernizowane wystawy stałe,
 • wystawy czasowe,
 • zarządzanie.

Celem konkursu, którego patronem jest MKiDN, a organizatorem Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsięwzięć organizowanych przez polskie muzea, poprzez:

 • wybór najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich dziedzin działalności muzealnej,
 • wyrażenie uznania dla autorów wyróżniających się dokonań muzealnych.

Zasady uczestnictwa w konkursie są następujące:

 • ocenie podlegają wyłącznie przedsięwzięcia, które zostały zakończone w roku, którego dotyczy edycja konkursu;
 • prawo zgłoszenia przedsięwzięć do konkursu ma muzeum, które jest ich organizatorem lub współorganizatorem;
 • nie można zgłaszać przedsięwzięć, w których przygotowaniu lub finansowaniu uczestniczył NIMOZ (z wyjątkiem projektów wspartych finansowo w ramach Programów MKiDN, w których NIMOZ pełni rolę tzw. instytucji zarządzającej);
 • każde zgłoszenie może być rozpatrywane tylko w jednej kategorii;
 • maksymalnie można zgłosić trzy projekty, każdy w innej kategorii, przy czym niedopuszczalne jest dokonywanie podziału danego projektu na części i zgłaszanie ich w różnych kategoriach konkursowych;
 • należy przygotować komplet dokumentacji zgłoszeniowej określony bardzo precyzyjnie w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie Wydarzenia Muzealnego Roku Sybilla 2018.

Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach mają formę statuetki. Wyróżnienia mają formę dyplomu.

Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii, przyznać mniej wyróżnień lub nie przyznać ich w ogóle. Jury może nie przyznać nagrody głównej. Jednocześnie z regulaminu konkursu wynika, że dyrektor NIMOZ, w uzgodnieniu z MKiDN, może przyznać nagrodę specjalną, kierując się własną oceną dokonań muzealnych w danym roku edycji konkursu, również spoza zgłoszonych przedsięwzięć. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz będą opublikowane w mediach dedykowanych konkursowi.

Idea powołania do życia konkursu na najwybitniejsze dokonania w obszarze działalności muzealnej zrodziła się w 1980 r. w Ministerstwie Kultury ‒ kiedy to zespół ekspertów określił założenia i zasady regulaminowe, po czym ogłoszono nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku.

Od tego czasu wyróżnienie w konkursie jest najwyższą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie.