Nabór w konkursie na stypendia na rok 2020/21 trwa jeszcze tylko do 12 września br. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Celem inicjatywy jest wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak wynika z preambuły do regulaminu konkursu, zgłaszane projekty mogą:

  • przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury,
  • być skoncentrowane na poszukiwaniu zarówno nowatorskich rozwiązań, tak w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji, jak i nowych wartości, poprzez dyskurs ze zjawiskami współczesnymi.

W konkursie szczególny nacisk zostanie położony na projekty:

  • wykraczające poza bieżące działania twórców, artystów, animatorów, edukatorów i badaczy, gdy wybrana przez nich metoda i sposób realizacji projektu potwierdzają ich rozwój twórczy, albo działania w zakresie upowszechniania kultury;
  • atrakcyjnie promujące kulturę polską albo upowszechniające wiedzę o kulturze i historii Polski;
  • stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców.

Dofinansowanie można otrzymać w dwóch kategoriach:
1) stypendia twórcze, w dziedzinach:
a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) opieka nad zabytkami,
h) twórczość ludowa;

2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach:
a) animacja i edukacja kulturalna,
b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Z regulaminu konkursu wynika, że objęte są nim stypendia:

  • roczne — od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
  • półroczne — od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.,
  • półroczne — od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.,
  • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie (tj. 2870 zł netto).

Wnioski o stypendium — autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury — składa się za pomocą systemu EBOI.

MKiDN ma czas do końca roku na ogłoszenie listy laureatów konkursu.

Więcej o informacji konkursie, a także wszystkie niezbędne dokumenty, na stronie BIP MKiDN.