Aż do 1 stycznia 2020 r. można składać wnioski w konkursie na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego o dowolnej tematyce. Celem konkursu jest powstanie gotowych scenariuszy na pełnometrażowe filmy fabularne, a tym samym ożywienie rynku scenariopisarstwa. Organizatorem inicjatywy jest Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF).

W konkursie może wziąć udział osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i w momencie składania wniosku nie ukończyła 35 lat.

Scenariusz:

  • musi być napisany w języku polskim oraz musi być utworem oryginalnym (nie mogą to być adaptacje); twórca musi mieć do nich pełne prawa autorskie,
  • może mieć najwyżej trzech autorów, z których co najmniej jeden ukończył studia scenariopisarskie lub reżyserskie na poziomie licencjatu.

Scenariusz filmu o objętości minimum 80 stron A4 (czcionka Courier 12, 1800 znaków ze spacjami na stronę) wraz z wymaganymi załącznikami (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem Konkurs na scenariusz filmu fabularnego) można złożyć osobiście w siedzibie PISF przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godz. 08:15 — 16:15) albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Kalendarz procedury konkursowej jest następujący:

  • do 28 stycznia 2020 r. — weryfikacja pod kątem formalnym złożonych materiałów;
  • do 31 marca 2020 r. — ocena prac konkursowych przez wcześniej wyznaczoną przez Dyrektora PISF komisję. Na podstawie rekomendacji komisji dyrektor PISF przyznaje 10 laureatom konkursu 10 nagród pieniężnych po 30 000 zł. Spośród laureatów konkursu dyrektor PISF może wybrać laureata nagrody PISF (15 000 zł i statuetka);
  • do 30 kwietnia 2020 r. — opublikowanie wyników konkursu.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.