Do programu, który ma charakter ciągły i zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok, mogą włączyć się autorzy, którzy opublikowali dotąd co najmniej jedną autorską książkę literacką. Organizatorem Programu Wsparcia Promocji jest Instytut Literatury.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • biogram uczestnika programu z wyszczególnieniem dotychczasowego dorobku literackiego,
  • opis merytoryczny i kosztorys planowanych działań promocyjnych dotyczących twórczości uczestnika (spotkania autorskie, filmy promocyjne, kampanie w social media i inne),
  • pisemne zobowiązanie współpracującego podmiotu (wydawcy, organizacji pozarządowej itp.), który deklaruje przeprowadzenie działań będących przedmiotem wniosku w ciągu 12 miesięcy od momentu zaakceptowania tego zgłoszenia,
  • wniosek o zgłoszenie projektu do programu.

Projekt zgłoszony do programu musi stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy twórczej uczestnika i nie może być obciążony prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.

Zgłoszenia do programu należy składać w formie pisemnej, dostarczając je osobiście lub pocztą do siedziby organizatora oraz przesyłając równolegle mailem na adres sekretariat@instytutliteratury.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Program Wsparcia Promocji oraz imię i nazwisko, w treści maila zamieścić dane kontaktowe (adres korespondencyjny i numer telefonu), a do wiadomości załączyć formularz zgłoszenia.

Zgłoszone do programu projekty oceniać będzie komisja złożona z redakcji Kwartalnika Kulturalnego Nowy Napis. Komisja udziela pisemnej odpowiedzi o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w ciągu trzech miesięcy od daty jego złożenia.

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 10 000 zł brutto. Wypłacona będzie na konto współpracującego podmiotu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę po wystawieniu rachunku.

Więcej informacji o programie na stronie Instytutu Literatury.

Instytut Literatury (IL), narodowa instytucja kultury, został utworzony przez MKiDN w lutym 2019 r. Celem istnienia IL jest realizacja polityki kulturalnej państwa w zakresie polskiej literatury współczesnej. Obszar aktywności IL obejmuje także inne sztuki, wchodzące w różnorodne związki z literaturą, oraz naukę o literaturze i edukację literacką.