Do 31 października br. można składać wnioski w drugiej rundzie naboru na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.

Nabór ogłosiło Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 80 mln zł.

W ramach poddziałania 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym:

 • zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne,
 • nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także
 • nastąpi polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do Rozporządzenia MKiDN z 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy wnioskodawców mogą występować:

 • wyżej wymienione podmioty,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.3. nie może przekroczyć 50 mln euro, a minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2. nie może być niższa niż 4 mln zł.

Projekt powinien być zrealizowany w ciągu maksymalnie 36 miesięcy. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu generatora na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przed złożeniem dokumentacji konkursowej wnioskodawca musi uzyskać opinię Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC). Wydaje on opinię o projekcie informatycznym w ciągu maksymalnie 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie. W związku z tym w harmonogramie prac nad projektem należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii KRMC. Projekt nieposiadający opinii KRMC nie jest oceniany pod względem formalnym i merytorycznym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu, udostępnionym na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.