Wnioski w tej edycji programu można składać jeszcze tylko do 15 października 2019 r. Budżet programu w edycji 2020 wynosi 250 000 zł.

Jest to program własny Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Celem programu jest:

  • umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca mimo dużej liczby istniejących zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca;
  • budowanie publiczności spektakli tańca;
  • budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli;
  • działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek konieczny dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza;
  • umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

Wnioski należy składać (łącznie):

  • elektronicznie — za pomocą systemu Witkac oraz
  • w wersji papierowej — pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie Scena dla tańca 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

Komisja opiniująca dokona wyboru zgłoszeń do 8 listopada 2019 r., następnie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej IMiT, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Więcej informacji, a także regulamin programu znajdują się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.