Do 16 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków w programie Instytutu Adama Mickiewicza (IAM) Kulturalne pomosty na lata 2018–2022. Inicjatywa jest realizowana w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA Projekty zagraniczne.

Nabór dotyczy działań podjętych w 2020 r. Budżet programu na rok 2020 wynosi 5 mln zł. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości. O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez MKiDN oraz instytucji współprowadzonych przez samorządy),
  • organizacje pozarządowe.

Zadania dofinansowane w ramach programu, prezentujące i promujące kulturę polską poza granicami Polski mają być adresowane do odbiorcy zagranicznego, w szczególności do studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych, w tym mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych wyłącznie na terenie:

  • następujących państw europejskich: Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch;
  • Chin, Gruzji, Japonii, Republiki Korei, USA.

Warunkiem koniecznym realizacji zadania w ramach programu jest udział instytucjonalnego partnera zagranicznego. W ramach programu przewiduje się: koncerty, wystawy, spektakle, festiwale, przeglądy, konferencje tematyczne, pokazy, warsztaty, performance, wydarzenia site specific, prezentacje multimedialne, wydarzenia artystyczne poprzedzone rezydencją, wydarzenia interdyscyplinarne.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł, a maksymalna kwota — 500 000 zł. Dofinansowanie zadania wynosi do 85% całego budżetu zadania. Wnioski należy składać za pomocą konta w systemie Witkac.pl. Do 16 grudnia br. wnioskodawcy:

  • wypełniają wniosek i przesyłają go przez system Witkac.pl,
  • drukują wygenerowany w systemie Witkac.pl formularz Potwierdzenia złożenia Wniosku (powinien być opatrzony tym samym numerem nadanym przez system),
  • dostarczają go w jednym egzemplarzu podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy na adres Instytutu Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, z dopiskiem: Wniosek do programu IAM „Kulturalne pomosty”.

IAM ogłosi wyniki konkursu najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od zakończenia naboru na stronie Instytutu Adama Mickiewicza oraz w systemie Witkac.pl, a następnie w ciągu 3 dni roboczych poinformuje wnioskodawców drogą elektroniczną.