Do 9 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1,5 mln zł.

Nadrzędnym celem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego;
  2. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

O dofinansowanie w programie nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2017–2019.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

Pierwsza część zadania obejmuje:

  • przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
  • opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;
  • wybór od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji.

Druga część zadania obejmuje:

  • realizację wspólnie z autorami wybranych inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji;
  • ewaluację zadania, uwzględniającą wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Pierwsza część zadania może być realizowana od 17 lutego do 30 czerwca 2020 r., druga natomiast od 31 lipca do 13 listopada 2020 r. Wnioskodawca powinien we wniosku przedstawić:

  • instytucjonalne doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz współpracy ze społecznością lokalną;
  • koncepcję rozwoju współpracy ze społecznością lokalną;
  • opis zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, które wnioskodawca będzie mógł wykorzystać w ramach realizacji zadania, i proponowany sposób ich wykorzystania.

Maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8000 zł brutto (do 100% budżetu tej części zadania).

Maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 22 000 zł brutto (do 95% budżetu tej części zadania).

Wnioskodawca ma obowiązek zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację drugiej części zadania. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Informację na temat wyników naboru wniosków NCK opublikuje w BIP i na stronie Narodowego Centrum Kultury nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. NCK drogą elektroniczną przekaże wnioskodawcom informacje na temat rozpatrzenia złożonych przez nich wniosków najpóźniej 1 miesiąc od dnia publikacji wyników naboru.