Tylko do 13 stycznia 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do 22. edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Jest to trzymiesięczny program stypendialny skierowany do obcokrajowców prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Polski i Europy Środkowej.

Stypendium pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program realizuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie już od 2009 r.

O stypendium mogą się ubiegać osoby zajmujące się historią, historią sztuki, socjologią, etnografią oraz antropologią kulturową i innymi naukami pokrewnymi. Jednorazowy pobyt stypendialny trwa trzy miesiące i co roku jest realizowany pomiędzy początkiem marca a końcem lipca. Podczas pobytu stypendysta prowadzi pracę naukową w Krakowie.

O Thesaurus Poloniae można ubiegać się w dwóch programach:

  • Senior — dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora (3500 zł, czyli około 770 euro, miesięcznie) oraz
  • Junior — dla doktorantów (2500 zł, czyli około 550 euro, miesięcznie).

Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzymuje jednorazowy grant na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, czyli około 330 euro), który wypłaca się z pierwszym stypendium. Wsparcie, które oferuje stypendystom MCK, to:

  • korzystanie z własnej biblioteki, której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
  • pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych,
  • samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.

Osoby zainteresowane stypendium Thesaurus Poloniae przesyłają: CV, rekomendację dwóch opiekunów naukowych w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w programie Junior oraz esej prezentujący założenia programu badawczego, który uczestnik planuje przeprowadzić podczas pobytu w Krakowie (objętość tekstu: do 500 wyrazów).

Ostateczną liczbę stypendystów ustala komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę merytoryczną wartość przedstawionych wniosków oraz wysokość budżetu przeznaczonego na realizację programu Thesaurus Poloniae w danym roku.

Komisja oceni nadesłane aplikacje w ciągu 14 dni, a następnie w ciągu 3 dni powiadomi kandydatów elektronicznie i listownie o wynikach rekrutacji.

Aplikacje należy nadsyłać:

  • listownie na adres: Program stypendialny Thesaurus Poloniae, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
  • drogą e-mailową: thesaurus@mck.krakow.pl.

O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega sobie prawo do niepodawania przyczyn niezakwalifikowania poszczególnych kandydatów do programu stypendialnego. Więcej informacji o programie oraz procedury aplikowania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Dotychczas odbyło się 21 edycji programu, w których wzięło udział 119 naukowców z 34 krajów: Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Egiptu, Estonii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Iraku, Iranu, Japonii, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Meksyku, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Syrii, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.