Tylko do 16 marca br. instytucje kultury mogą składać wnioski w Programie Kultura (działanie 1. i 2.) w ramach III edycji Funduszy EOG i norweskich. Operatorem programu jest MKiDN. Wnioski należy składać przez system EBOI. Projekty mogą trwać do 30 kwietnia 2024 r.

Finansowanie projektów:

 • poziom dofinansowania — do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wymagany finansowy wkład własny — co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • minimalna wartość dofinansowania wynosi: 0,5 mln euro (działanie 1.) i 100 000 euro (działanie 2.),
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln euro (działanie 1.) i 0,5 mln euro (działanie 2.).

Program Kultura powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu funduszy norweskich i EOG w sektorze kultury w Polsce. Jego głównym celem jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Realizowane w ramach programu działania mają prowadzić do osiągnięcia następujących efektów:

 • poprawa w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym,
 • poprawa dostępu do sztuki i kultury,
 • rozpowszechnianie koncepcji rozwoju widowni (ang. audience development),
 • wzrost wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego,
 • poprawa współpracy między instytucjami (organizacjami) z Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. fundusze norweskie i EOG) to bezzwrotna forma pomocy przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom Unii Europejskiej, tj. Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Czechom, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgrom, Portugalii, Grecji, Słowenii, Chorwacji, Malcie i Cyprowi (wcześniej wsparcie obejmowało także Hiszpanię).

Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym

Celem działania jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

W ramach działania można realizować projekty dotyczące:

 1. zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego):
  • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż i remont) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami) i/lub
  • ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami);
 2. budowy i rozbudowy niezabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego): roboty budowlane (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

 • musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich,
 • może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi dla poddziałania:

 • 1.1. — 46 600 588 euro,
 • 1.2. — 13 570 000 euro.

Działanie 2. Poprawa dostępu do kultury i sztuki

Głównym celem działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami darczyńcami. Ponadto program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Instytucje kultury mogą realizować projekty praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu. Z programu wyłączona jest produkcja filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie produktów na rynek.

Każdy projekt realizowany w ramach dziedzin kultury i sztuki musi również:

 • odnosić się do przedsiębiorczości w kulturze lub rozwoju publiczności lub włączania mniejszości etnicznych i narodowych (konieczne jest odniesienie się do co najmniej jednego z tych aspektów);
 • odbywać się w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską). Partnerem może być osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w państwach darczyńcach, a także każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacja pozarządowa, ustanowiony jako podmiot prawa w państwach darczyńcach, których główna działalność dotyczy sektora kultury lub sektora kreatywnego. Partnerem może być osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w tych państwach, a także każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacja pozarządowa, których główna działalność dotyczy sektora kultury lub sektora kreatywnego. W projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski;
 • zawierać element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami (organizacjami) z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu;
 • przyczyniać się do tworzenia nowych koprodukcji;
 • angażować partnerów z państw darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu, tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym oraz finansowym.

Kwota środków na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego naboru wniosków w trybie konkursowym wynosi: 3 705 882 euro, czyli 15 996 810 zł.