Do 17 kwietnia 2020 r. instytucje kultury, ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, wydawnictwa i redakcje oraz artyści i członkowie kapituł mogą zgłaszać kandydatury do XIX edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Co roku od 2001 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego, organizator konkursu, przyznaje artystom tworzącym na Mazowszu nagrody w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 r. przyznaje również nagrodę specjalną „Dzieło życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego — do tej kategorii kandydatów zgłaszać mogą także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Nagroda nie może być przyznana pośmiertnie.

Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich — z pochodzenia lub wyboru — przyczyniających się do wzrostu rangi naszego regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane i kontakt do podmiotu zgłaszającego, dane osobowe i adres korespondencyjny kandydata, wskazanie konkursowej kategorii, opis dzieła (kreacji artystycznej) oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku.

Zgłoszenie można wypełnić na stronie internetowej lub pobrać wniosek i po wypełnieniu wysłać na adres: Przewodniczący
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa, z dopiskiem Nagroda Norwida lub wysłać skan wniosku na adres email: nagrodanorwida@mazovia.pl.

W skład poszczególnych kapituł, liczących co najmniej sześć osób, wchodzą wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Przyznając nagrodę, kapituła wyłania po trzech nominowanych, a następnie spośród nich po jednym laureacie z każdej dziedziny. Wyłanianie nominowanych i wybór laureata odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kapituły.

Ogłoszenie zwycięzców odbywa się na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu urodzin poety — 24 września. Laureaci nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 25 000 zł, a laureat Nagrody „Dzieło Życia” 30 000 zł. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2019 zostali Krystyna Janda, Wiesław Myśliwski, Leon Tarasewicz i Janusz Wawrowski. Nagrodę „Dzieło życia” odebrał Adam Myjak.