Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) zaprasza do udziału w konkursie Cultural Heritage, Identities & Perspectives zorganizowanym w ramach w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change (JPICH). Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 r. o godzinie 14:00.

Konkurs JPICH jest organizowany i współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie, w Polsce ‒ z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni NIMOZ.

Celem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:

  • ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie,
  • konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie,
  • modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój,
  • innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego,
  • oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne.

W polskiej edycji konkursu o dofinansowanie na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym mogą się starać państwowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest MKiDN, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe. W celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z różnych krajów uczestniczących w programie, tj. Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Francji, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie JPICH.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie NIMOZ.