Od 18 maja br., w związku z łagodzeniem wprowadzonych obostrzeń związanych z koronawirusem, można już organizować kina plenerowe i samochodowe.

MKiDN opublikowało na swojej stronie internetowej następujące wytyczne:

  • Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc postojowych (miejsc w plenerze).
  • Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk — należy zapewnić możliwość dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
  • Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów.
  • Widzowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem — posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego (plenerowego), a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina.
  • W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami — obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby niezamieszkujące wspólnie mają obowiązek zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.
  • Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego powinien zostać (za zgodą) poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury (o czym powinien być wcześniej poinformowany), przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37°C, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina (powinna być poinformowana także o tym przed przyjazdem na seans).
  • Organizator powinien umożliwić zakup biletów online lub w innej formie bezkontaktowej.
  • Obszar kina samochodowego (plenerowego) powinien zostać wydzielony w sposób umożliwiających zachowanie na jego terenie wyżej wymienionych zasad.