MKiDN oraz Miasto Kraków podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum — Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942‒1945). Nowe muzeum obejmie obszar około 40 hektarów, będzie samorządową instytucją kultury Gminy Miejskiej Kraków współprowadzoną przez MKiDN i rozpocznie działalność 1 stycznia 2021 r.

List intencyjny dotyczący utworzenia nowego muzeum jest deklaracją wspólnej woli sygnatariuszy na rzecz właściwego upamiętnienia ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow poprzez objęcie terenu, na którym znajdował się obóz, opieką instytucjonalną i utworzenie Muzeum — Miejsca Pamięci.

Strony zobowiązują się współdziałać na rzecz utworzenia Miejsca Pamięci zarówno w zakresie finansowym, jak i merytorycznym.

W kolejnym etapie zostanie też podpisana umowa pomiędzy miastem a ministerstwem, która określi zasady współprowadzenia nowej instytucji muzealnej. Przewidywany czas niezbędny do zakończenia prac nad powstaniem Muzeum — Miejsca Pamięci KL Plaszow i wystawy stałej szacuje się na około 5 lat.

Muzeum powstanie na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Skarbu Państwa. Obszar ten od 2002 r. jest wpisany do rejestru zabytków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako opiekun merytoryczny, opracowało scenariusz nowego Muzeum — Miejsca Pamięci oraz przeprowadziło badania archeologiczne na terenie poobozowym. Muzeum prowadzi również prace badawcze i edukacyjne w obszarze wiedzy i pamięci o byłym obozie. Działania te finansuje MKiDN oraz Miasto Kraków. Prace Muzeum wspiera powołana zarządzeniem Prezydenta Krakowa Rada Społeczna ds. utworzenia Muzeum — Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszow.