Do tego dnia trwa nabór wniosków do już XX edycji programu Gaude Polonia. Organizatorem konkursu jest MKiDN, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (NCK).

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Konkursem objęte są stypendia półroczne od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. Wysokość stypendium wynosi 3750 zł brutto miesięcznie.

Dodatkowo stypendysta może otrzymać zwrot do 6250 zł brutto na zakup materiałów, usług i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego. NCK gwarantuje stypendyście indywidualną opiekę tutorską oraz zakwaterowanie lub opłacanie wynajętego mieszkania do 2000 zł.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

  • zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami i legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
  • ubiegające się o stypendium na realizację określonego projektu stypendialnego o istotnej wartości artystycznej;
  • będące obywatelami Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej;
  • które w roku naboru nie przekroczyły 40. roku życia, w wyjątkowych wypadkach 45. roku życia;
  • legitymujące się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

Wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w jednej z 9 dziedzin: filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) należy złożyć w Instytucie Polskim w Kijowie lub Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie i dołączyć do niego załączniki przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu.

Wniosek powinien także zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

NCK dokonuje oceny formalnej wniosków do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się komisji powołanej przez MKiDN. Minister na podstawie przedstawionych rekomendacji między 1 a 15 grudnia 2020 r. przyzna stypendia.

Regulamin i wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.