Jak informuje MKiDN, powołany został Fundusz Wsparcia Kultury (FWP). Z jego środków 400 mln zł trafi do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.

Celem FWP jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła przychodów utraconych z powodu epidemii koronawirusa od 12 marca do 30 grudnia br.

Samorządowe instytucje kultury prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca (instytucje artystyczne w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) mogą ubiegać się o wypłatę świadczeń w ramach FWP do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie 2019 r.

Z kolei przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i organizacje pozarządowe mogą otrzymać do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie 2019 r.

Operatorami FWK są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Wnioski będzie można składać bezpośrednio w tych dwóch instytucjach. Wypłata rekompensat nastąpi do 30 dni od złożenia wniosku.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów, które określi szczegółowo zasady rozdziału i przekazywania wsparcia (art. 65 ust. 29 i 30 Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 568 ze zm., który obowiązuje od 5 września 2020 r.).

Jak podkreśla w komunikacie na stronie internetowej resort kultury, środki pomocowe otrzymane z FWK można przeznaczyć na cele statutowe, operacyjne — instytucji, firm i organizacji pozarządowych, czyli na bieżącą działalność artystyczną, eksploatację spektakli, przygotowanie premier itd. (przyszli beneficjenci nie muszą zgłaszać projektów celowych). W procesie oceny wniosków kluczowe będą dane finansowe oraz te, które podkreślą starania wnioskodawcy o utrzymanie działalności artystycznej i zatrudnienia.