Do 31 grudnia br. można składać wnioski w programie wydawniczym, którego organizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

W ramach programu dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich dotyczących tańca. Program jest skierowany do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów — badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych itp. Budżet programu na 2021 r. wynosi 60 000 zł.

Celem programu jest:

  • wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca;
  • rozwój naukowego dyskursu o tańcu;
  • popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca;
  • propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

Oczekiwanymi rezultatami programu są:

  • rozwój rynku wydawniczego,
  • wzrost liczby naukowych i popularnonaukowych publikacji z dziedziny tańca.

Udział w programie mogą wziąć podmioty prawa polskiego prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wydawniczym lub statutową działalność wydawniczą. Do konkursu można zgłosić pierwsze wydania:

  • (pierwodruki) nowego dzieła naukowego lub popularnonaukowego z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich, habilitacyjnych i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych dotyczących tańca, w tym także publikacji dla dzieci i młodzieży;
  • w języku polskim dzieł obcojęzycznych z dziedziny tańca, w tym także publikacji dla dzieci i młodzieży.

Organizator dofinansowuje wydanie publikacji maksymalną kwotą 20 000 zł brutto. Nakład dofinansowanej publikacji nie może być mniejszy niż 300 egzemplarzy.

Wnioski należy składać elektronicznie za pomocą systemu Witkac, po zarejestrowaniu się na stronie. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie Potwierdzenia założenia wniosku w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione do 8 stycznia 2021 r. na adres IMiT: ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Wniosek do Programu wydawniczego 2021.

W przypadku przesłania tego potwierdzenia drogą pocztową, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 25 stycznia 2021 r. Laureaci zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem. Zwycięskie publikacje powinny zostać wydane od 1 lutego do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji, w tym regulamin projektu, znajduje się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.