Do 11 grudnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1,5 mln zł. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury (NCK).

Celem strategicznym programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do instytucji kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Jak wynika z regulaminu projektu, w realizacji zadania beneficjenta wspomaga wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent może skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim:

 • inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury,
 • odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej,
 • wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także
 • poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami,
 • wzmocnieniu roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego;
 • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Nie mogą natomiast ubiegać się beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2018–2020.

Dofinansowane zadania, których realizacja powinna nastąpić na terenie Polski, powinny składać się z dwóch etapów:

 • od 15 lutego do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz wybór od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji. Przy czym wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru;
 • od 30 lipca do 13 listopada 2021 r. realizacja wspólnie z autorami wybranych inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie inicjatywy przeprowadzone w ramach zadania.

We wniosku instytucja kultury powinna przedstawić:

 • instytucjonalne doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz współpracy ze społecznością lokalną;
 • koncepcję rozwoju współpracy ze społecznością lokalną;
 • opis zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, które wykorzysta w ramach realizacji zadania i proponowany sposób ich wykorzystania.

Jedna instytucja kultury może złożyć jeden wniosek w programie.

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK. Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Więcej informacji, regulamin programu oraz wzory niezbędnych dokumentów na stronie Narodowego Centrum Kultury.