W 41. edycji konkursu mogą uczestniczyć muzea w rozumieniu Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach, których statut lub regulamin został uzgodniony z MKiDN. Na zgłoszenie mają czas do 31 marca 2021 r. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wydarzeniu patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem konkursu jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów, działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami oraz — wyrażenie uznania dla ich autorów.

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia muzealne w następujących kategoriach:

  • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
  • edukacja,
  • projekty naukowo-badawcze,
  • nowe i zmodernizowane wystawy stałe,
  • wystawy czasowe,
  • zarządzanie.

Każde przedsięwzięcie może być rozpatrywane tylko w jednej kategorii. Niemożliwe jest dokonywanie podziału danego przedsięwzięcia na części i ich zgłaszanie w różnych kategoriach. Każde muzeum może zgłosić maksymalnie trzy przedsięwzięcia, każde w innej kategorii.

Konkurs dotyczy inicjatyw, które zostały zakończone w roku edycji konkursu (wyjątkiem są wystawy czasowe udostępniane publiczności do końca lutego następnego roku).

Na zgłoszenie w konkursie składają się: karta zgłoszeniowa oraz prezentacja w formacie PDF. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres sybilla@nimoz.pl. Po formalnym sprawdzeniu kompletności karty zgłoszeniowej, muzeum otrzyma hasło dostępu do elektronicznego systemu naboru zgłoszeń.

W elektronicznym systemie naboru zgłoszeń muzeum zamieszcza pełne zgłoszenie, tj. kartę zgłoszeniową oraz prezentację zgłaszanego przedsięwzięcia.

Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach mają formę statuetki. Wyróżnienia mają formę dyplomu.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz w mediach dedykowanych konkursowi na stronie konkursu.