Jak podaje Narodowy Instytut Dziedzictwa na swojej stronie internetowej, do 30 czerwca 2021 r. trwa ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne.

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018–2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia:

 1. materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym, w szczególności:
  • społeczne i ekonomiczne znaczenie dziedzictwa kulturowego (przedsiębiorczość a dziedzictwo kulturowe, marketing terytorialny oparty na dziedzictwie, turystyka kulturowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych uwzględniająca dziedzictwo kulturowe),
  • partycypacja w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  • dziedzictwo kulturowe jako istotna składowa krajobrazu kulturowego, zarządzanie ładem przestrzennym i estetyką przestrzeni,
  • system ochrony dziedzictwa kulturowego i jego funkcjonowanie, w tym instrumenty polityk publicznych wobec dziedzictwa stosowanych w różnych skalach przestrzennych i na różnych szczeblach władz publicznych (od lokalnego po krajowy),
  • rola międzynarodowych organizacji i instytucji (UNESCO, ICOM, ICCROM itp.) oraz aktów prawnych (np. konwencji) dotyczących dziedzictwa kulturowego w promowaniu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzanie instytucjami dziedzictwa kulturowego;
 2. nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, w szczególności:
  • edukacja na rzecz dziedzictwa,
  • dziedzictwo cyfrowe,
  • promocja dziedzictwa kulturowego;
 3. statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym;
 4. inne, pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce, odpowiednio:

 • praca licencjacka/inżynierska (2000 zł, 1500 zł i 1000 zł);
 • praca magisterska (4000 zł, 3000 zł i 2000 zł);
 • praca doktorska (6000 zł, 5000 zł i 4000 zł).

Dodatkową atrakcją dla laureatów pierwszego miejsca w swojej kategorii jest możliwość publikacji artykułu opartego o nagrodzoną pracę w wydawnictwie naukowym Ochrona Zabytków figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie NID najpóźniej do 31 października 2021 r. Nagrody finansowane są ze środków organizatora przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022.