Do 30 września br. działający w Warszawie twórcy mają szansę — jak co roku — na finansowe wsparcie miasta. Stypendia artystyczne m.st. Warszawy przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Mogą być przyznawane raz w roku na 6 lub 12 miesięcy.

W ramach konkursu, w kategoriach debiut lub twórczość z dorobkiem, zostaną docenieni artyści w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury.

Realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcia mają charakter twórczy, artystyczny lub stanowią autorską koncepcję. Stypendium nie może być przyznane na produkcję (rozumie się przez nią w szczególności działania takie jak: przeprowadzenie procesu wydawniczego i wydrukowanie książki, nagranie i wyprodukowanie płyty, mastering, produkcję i postprodukcję filmu, spektaklu itp.).

Wnioskodawca może ubiegać się o stypendium:

  • ogólnomiejskie — na realizację przedsięwzięć tematycznie związanych z m.st. Warszawą bądź takich, których odbiorcami będą mieszkańcy różnych dzielnic miasta; stypendium przyznaje Prezydent m.st. Warszawy;
  • dzielnicowe — na realizację przedsięwzięć tematycznie związanych z jedną dzielnicą m.st. Warszawy bądź takich, których odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy jednej z dzielnic; stypendium przyznaje zarząd właściwej dzielnicy, o ile w danej dzielnicy zarezerwowane zostały środki finansowe na ten cel.

Wniosek składa się za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego, podobnie jak i regulamin stypendium, na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Warszawa przyznaje stypendia artystyczne od 2009 r. Warto mieć na uwadze, że miasto do tej pory przeznaczyło na ten cel ponad 12 mln zł (na rok 2021 były to 52 stypendia o łącznej wysokości prawie 1,9 mln zł).