Od 12 do 19 listopada br. trwa składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa Priorytet V: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych — mikrobudżetowych „Pierwszy film”. Decyzje PISF opublikuje na swojej stronie internetowej do 31 grudnia br.

Celem Priorytetu V — tzw. mikrobudżetów — jest wspieranie debiutów absolwentów szkół filmowych oraz pozostałych twórców niebędących absolwentami szkół filmowych, ale posiadających weryfikowalny dorobek twórczy. Priorytet przeznaczony jest dla filmów pełnometrażowych trwających minimum 72 minuty.

Produkcje wspierane są w kwocie 695 000 zł, co ma stanowić 90% wkładu w film. Wkład własny wnioskodawcy wynosi minimum 10% planowanego kosztu przedsięwzięcia i może mieć on charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy. Co ważne, priorytet V wyklucza udział dodatkowych koproducentów lub inwestorów filmu. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć dowód ukończenia przez reżysera filmu studiów co najmniej pierwszego stopnia na wydziale reżyserii uczelni publicznej lub niepublicznej albo załączyć do wniosku informacje o dorobku twórczym reżysera, które zostaną zweryfikowane w trakcie oceny formalnej wniosku przez pracowników PISF.

Prezentacji przedsięwzięć przed komisją ekspertów dokonują producent oraz reżyser (nie wyklucza się możliwości wzięcia udziału w prezentacji innych członków ekipy filmowej) filmu w formie 10-minutowej prezentacji (pitchingu), po której następuje etap Q&A (pytania i odpowiedzi).

Wniosek składa się w formie elektronicznej. Wszystkie warunki, które musi spełnić producent starający się o dofinansowanie, opisane są w Programach Operacyjnych na rok 2021 dostępnych do pobrania na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.