Do 13 grudnia br. domy kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej mogą aplikować do I etapu programu zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem projektu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Działania podejmowane przy realizacji programu mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

W realizacji projektu instytucję wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli jej merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać polskie:

  • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki,
    które nie brały udziału w edycji programu w latach 2019–2021.

Dofinansowane zadania realizowane na terenie kraju powinny składać się z dwóch etapów:

  • od 14 lutego do 30 czerwca 2022 r. przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz wybór od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji;
  • od 30 lipca do 14 listopada 2022 r. realizacja wspólnie z autorami wybranych inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie inicjatywy przeprowadzone w ramach zadania.

Realizacji I i II części zadania może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania.

We wniosku należy przedstawić:

  • instytucjonalne doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz współpracy ze społecznością lokalną,
  • koncepcję rozwoju współpracy ze społecznością lokalną,
  • opis zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, które wnioskodawca będzie mógł wykorzystać w ramach realizacji zadania i proponowany sposób ich wykorzystania.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie. Maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 10 000 zł brutto — do 100% budżetu tej części. Maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 30 000 zł brutto — do 95% budżetu tej części zadania. Co ważne, dofinansowanie ma charakter celowy. Nie jest możliwe przesunięcie kosztów między pierwszą a drugą częścią zadania.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Programów (SOP).

Nabór wniosków uzupełniających w II etapie programu (obowiązkowy dla beneficjentów I etapu) potrwa do 15 lipca 2022 r.

Więcej informacji, regulamin programu oraz wzory niezbędnych dokumentów na stronie Narodowego Centrum Kultury.