Do 18 lutego br. trwa nabór wniosków na rok 2022 na dofinansowanie/sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Nabór przeznaczony jest dla instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez MKiDN, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów ze Schematu 1A w bieżącym naborze wynosi 2,5 mln zł. Maksymalnie na realizację jednego projektu można otrzymać 300 000 zł.

Jak informuje MKiDN na swojej stronie internetowej, w programie mogą wziąć udział instytucje, które zaproponują zadania o charakterze ogólnopolskim nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego — kształtowania się nowych granic, walk o ich utrzymanie, tworzenia struktur państwowych i wszelkich przejawów życia społecznego, zwłaszcza w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

W zakres programu wchodzą także projekty poświęcone setnej rocznicy wydarzeń o charakterze regionalnym, które miały znaczący wpływ na historię państwa i narodu.

Resort kultury podkreśla, że pod uwagę będą brane także projekty przekrojowe, ukazujące procesy przemian w różnych dziedzinach życia społecznego na przestrzeni ponad 100 lat funkcjonowania niepodległego państwa, a także te poświęcone znaczącym dla polskiej kultury postaciom, które odegrały istotną rolę w ugruntowaniu niepodległości i propagowaniu wartości ważnych dla wszystkich Polaków: wolności, solidarności i poszanowania godności człowieka i jego praw.

W ostatnim roku realizacji programu szczególne znaczenie będą miały również projekty o charakterze podsumowującym, które w formie wystaw, publikacji, produkcji filmowych zaprezentują przekrój wydarzeń, działań, prac badawczych inspirowanych obchodami stulecia odzyskania niepodległości.

W zakres projektów powinny wejść działania danej instytucji prowadzone na przestrzeni lat 2017-2022, zarówno w ramach WPR „Niepodległa”, jak i poza nim.

Jedna instytucja może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek, który powinien być realizowany wyłącznie w 2022 r. (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31 grudnia 2022 r.). Instytucja biorąca udział w projekcie nie musi mieć środków własnych — dofinasowanie może pokryć 100% kosztów projektu. Dofinansowanie może też być przyznane w kwocie zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej.

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP:

  • z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, albo
  • jako skan dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy (PDF).

W treści przesyłki należy umieścić dopisek: Wniosek do Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” Schemat 1A. Równolegle wniosek w wersji edytowalnej należy przekazać na adres e-mailowy koordynatora programu: niepodlegla@kultura.gov.pl.

Podstawą organizacji naboru, wszelkich założeń finansowych i procedur na etapie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektu są wytyczne dostępne, podobnie jak wzór wniosku i inne informacje o programie, na stronie MKiDN.