Do 31 sierpnia br. instytucje kultury wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (z wyjątkiem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez MKiDN) mogą składać wnioski w programie grantowym Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

Jego celem jest wsparcie finansowe muzeów w systematycznym zwiększaniu i uzupełnianiu zbiorów. Wnioski w programie realizowanym ze środków MKiDN składa się za pośrednictwem systemu Witkac. Do rozdania w programie jest 3,5 mln zł.

Program umożliwia dofinansowanie zakupu pojedynczego obiektu, jak również kolekcji, z wyłączeniem sztuki współczesnej, której nabywanie jest możliwe w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej. Przedmiotem zakupu nie może być grupa obiektów niestanowiąca spójnej pod względem merytorycznym kolekcji. Planowane do zakupu dzieła powinny w sposób jednoznaczny wpisywać się w politykę gromadzenia zbiorów oraz strategię muzeum, realizowane przez wnioskującą instytucję.

W ramach jednego naboru muzeum może złożyć jeden wniosek.

Dla oceny projektu konieczne jest przedstawienie opinii eksperckich na temat autentyczności oraz wyceny kupowanych dzieł. Istotnym kryterium wyboru są również zamierzenia muzeum związane z udostępnianiem zakupionych obiektów oraz standardy opieki konserwatorskiej, która zostanie im zapewniona.

Do wniosku należy załączyć:

  • skany co najmniej dwóch opinii eksperckich dotyczących planowanych zakupów, zawierających odręczny podpis osób je sporządzających,
  • dokumentację wizualną obiektu lub kolekcji planowanej do zakupu,
  • skan dokumentu określającego politykę gromadzenia zbiorów, o ile muzeum taki dokument posiada,
  • skan dokumentu lub dokumentów określających procedury muzeum w zakresie nabywania obiektów do zbiorów, o ile muzeum takowy posiada.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalna 500 000 zł. Minimalny wkład własny muzeum wynosi 20% budżetu zadania.

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów:

  • zakupu obiektu lub kolekcji,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych oraz VAT od zakupu lub importu dzieł sztuki z zagranicy,
  • opłat aukcyjnych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.