Do 15 października br. Narodowe Centrum Kultury w imieniu MKiDN prowadzi nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego MKiDN Gaude Polonia na rok 2023.

O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy). O stypendium można ubiegać się w dziewięciu następujących dziedzinach: film, fotografia, literatura/przekład, konserwacja dzieł sztuki, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr, a także historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru. Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego uczestnicy inicjatywy (głównie obywatele Białorusi lub Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej) realizują swoje projekty stypendialne pod opieką polskich tutorów — ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki.

XXII edycja programu Gaude Polonia obejmuje pobyt od 1 lutego do 31 lipca 2023 r., a wysokość stypendium wyniesie 4000 zł brutto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa. Powinien od zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć pendriva z nagraniami muzyki lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • posiadać obywatelstwo Białorusi lub Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej,
  • być w wieku do 40. roku życia (w wyjątkowych przypadkach do 45. roku życia),
  • mieć wykształcenie wyższe,
  • zaprezentować dorobek w wybranej przez kandydata dziedzinie,
  • przedstawić projekt stypendialny.

NCK oceni formalnie wnioski w ciągu 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Oceny merytorycznej dokona zaś powołana przez MKiDN komisja, a na podstawie jej rekomendacji minister w drodze decyzji od 1 do 15 grudnia 2022 r. przyzna stypendium.

Wszystkie dokumenty dotyczące programu Gaude Polonia 2023 można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Stypendia w programie przyznawane są na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz.U. z 30 maja 2012 r. poz. 612).