Do 26 września br. można składać w dwóch kategoriach (do 16 lat i powyżej 16 lat) prace w otwartym konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obchody Dnia Krajobrazu stanowią element wypełniania postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK), która definiuje krajobraz jako „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”.

Jak podkreśla w regulaminie organizator konkursu, temat Krajobraz — doświadczam w pełni zwraca uwagę, że postrzeganie krajobrazu odnosi się do znacznie szerszego zakresu odbierania rzeczywistości niż tylko wzrokowego. Koncentruje się na multisensorycznym charakterze krajobrazu, którego odbiór zależy od wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów.

Krajobrazów doświadczamy bowiem poprzez wszystkie zmysły: jawią się nam one jako suma zmysłowych doznań. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować i dotknąć.

Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły umożliwia doświadczanie go w pełni i nierzadko odkrywanie na nowo, a także poszerza jego percepcję o elementy niematerialne, takie jak dziedzictwo kulturowe, np. tradycje muzyczne czy kulinarne.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego utworu literackiego na temat krajobrazu, nawiązującego do tematu przewodniego.

Forma jest dowolna (bajka, opowiadanie, wywiad, reportaż, rozprawka), byle był napisany prozą. Tekst utworu powinien stanowić plik w formacie DOC lub DOCX lub PDF bez grafiki/ilustracji. Prace z ilustracjami nie będą rozpatrywane.

Praca ma być napisana w języku polskim, jej objętość powinna wynosić od 3600 do 9000 znaków (w tym spacje i znaki interpunkcyjne oraz tytuł), a strony muszą być ponumerowane.

Utwór powinien dotyczyć krajobrazu Polski:

  • dowolnego lądowego i/lub morskiego,
  • całego terytorium kraju, jak i wybranego, lokalnego fragmentu przestrzeni,
  • krajobrazów kulturowych (przekształconych przez człowieka, w tym miejskich), naturalnych (przyrodniczych) lub mieszanych.

Elementem obowiązkowym jest odniesienie się w pracy konkursowej do istniejącego krajobrazu, przy czym można też nawiązywać do jego historii.
Może odnosić się zarówno do krajobrazu wybitnego, o szczególnych wartościach, jak i do krajobrazu powszedniego, zwykłego, niewyróżnionego szczególnym statusem. Utwór obowiązkowo powinien dotyczyć co najmniej dwóch zmysłów, którymi odbierany jest krajobraz.

Najlepsze prace, pobudzające wyobraźnię i posługujące się interesującą formą, zostaną nagrodzone. Komisja przyzna pierwszą nagrodę główną (3000 zł w kategorii do 16 lat i 5000 zł w kategorii powyżej 16 lat) oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej (1500 zł w kategorii do 16 lat i 2000 zł w kategorii powyżej 16 lat).

Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres estetyka@kultura.gov.pl.
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 października 2022 r.

Więcej informacji związanych z konkursem można otrzymać pod adresem e-mail: estetyka@kultura.gov.pl.