Jeszcze tylko do 15 września br. można wziąć udział w naborze wniosków do stypendium artystycznego m.st. Warszawy na 2023 rok. Do podziału są prawie dwa miliony złotych.

Stypendia mogą być przyznawane raz w roku na okres 6 lub 12 miesięcy i skierowane są do dorosłych osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Przyznawane są w kategoriach debiut oraz twórczość z dorobkiem w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design oraz upowszechnianie kultury.

Jak wynika z regulaminu inicjatywy, za debiutanta uznaje się osobę, która w uprawianej przez siebie dziedzinie do chwili składania wniosku nie prezentowała publicznie swojego dorobku, a zatem odpowiednio w dziedzinie:

  • filmu — nie został zrealizowany żaden jej scenariusz ani nie była reżyserem filmu w rodzaju filmowym, którego dotyczy wniosek, który byłby prezentowany w sieci kin, w ramach pokazów festiwalowych, TV, w wydaniach na DVD i innych nośnikach, w tym na płatnych platformach filmowych lub w kanałach internetowych oferujących usługi typu VOD, streaming itp.,
  • literatury — nie ukazała się żadna jej publikacja książkowa,
  • muzyki (kompozycji muzycznej) — żaden utwór jej autorstwa nie był dotychczas wykonywany publicznie (w tym jako ścieżka dźwiękowa do przedstawień teatralnych, produkcji filmowych, radiowych i telewizyjnych) oraz nie był prezentowany na płatnych platformach i kanałach internetowych oferujących usługi typu streaming ani wydany drukiem,
  • sztuk wizualnych i designu — prace jej nie były prezentowane na żadnej wystawie lub nie zostały wdrożone,
  • sztuk performatywnych — nie przygotowała profesjonalnego przedstawienia, nie został zrealizowany żaden jej scenariusz ani wizja reżyserska, które byłyby prezentowane publicznie w obiegu profesjonalnym, ani nie został opublikowany jej tekst dramatyczny.

Debiutantami natomiast pozostają osoby, które swój dorobek udostępniały w ramach procesu edukacji własnej (nie czerpiąc korzyści finansowych ze strony odbiorców, reklamodawców itp.) oraz indywidualnie i nieodpłatnie w sieci internetowej (blog, kanały społecznościowe itp.).

Wniosek o ogólnomiejskie stypendium artystyczne składa się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (ESdOS).

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji dotyczących naboru na stronie stypendia.um.warszawa.pl.