Do 19 grudnia br. można składać wnioski w programie Dom Kultury+ Edycja 2023 Narodowego Centrum Kultury. Jak wynika z regulaminu programu, prognozowana wielkość środków przeznaczonych na jego realizację wynosi 2,5 mln zł.

Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

W tej edycji można ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z następujących zadań: Zadanie I — Inicjatywy lokalne lub Zadanie II — Partnerstwo lokalne.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego;
  • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Przy czym o dofinansowanie nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne:

  • w latach 2020–2022 w zadaniu I — Inicjatywy lokalne,
  • w 2022 roku i podmioty, które nigdy nie były beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne — w zadaniu II — Partnerstwo lokalne.

Jak wynika z regulaminu programu, Zadanie I — Inicjatywy lokalne skierowane jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk w zadaniu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Zadanie II — Partnerstwo lokalne jest kolejnym etapem społecznego i profesjonalnego rozwoju domu kultury, opartym na budowaniu partnerskich relacji w środowisku lokalnym. Aktywna współpraca pomoże stworzyć kreatywną przestrzeń ułatwiającą wypracowanie i realizację działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Realizacja długofalowych i środowiskowo zakorzenionych celów partnerstwa lokalnego animowanego przez dom kultury wymagać będzie zespołowego uczenia się, planowania i refleksji.

Zadanie I — Inicjatywy lokalne składa się z dwóch części:

  • pierwsza z nich obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji. Ta część zadania może być realizowana od 14 lutego do 30 czerwca 2023 r. z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie od dnia ogłoszenia wyników naboru;
  • druga — obejmuje realizację wspólnie z autorami wybranych inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy. Ta część może być realizowana od 30 lipca do 14 listopada 2023 r.

W obydwu częściach zadania uczestniczy wskazany przez NCK animator pełniący funkcję doradczą i wspierającą. Wsparcie animatora obejmuje średnio 40 godzin w miesiącu, 180 godzin w pierwszej i 140 godzin w drugiej części zadania.

Zadanie II — Partnerstwo lokalne polega na realizacji kompleksowych działań i obejmuje powołanie zespołu zadaniowego oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego; przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu pracy ze społecznością lokalną i współpracy partnerskiej w obszarze kultury; wypracowanie pomysłu i realizację projektu o charakterze procesowym w oparciu o wnioski z diagnozy; ewaluację zadania i opracowanie planu kontynuacji współpracy.

W kompleksowej realizacji zadania II również uczestniczy wskazany przez NCK mentor.

Zadanie II powinno być zrealizowane od 14 lutego do 14 listopada 2023 r. z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Wnioski w programie należy składać poprzez system SOP.

Więcej informacji, w tym regulamin programu, znajdują na stronie Narodowego Centrum Kultury.