Tylko do 9 stycznia 2023 r. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty — dodaj do ulubionych. Edycja 2023. Program od 2012 r. realizuje Narodowe Centrum Kultury i jest on elementem kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty — dodaj do ulubionych, którą w bieżącym roku uhonorowano tytułem Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Do rozdania jest 1 mln zł.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

W programie wnioski mogą składać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem współprowadzonych, dla których organizatorem jest MKiDN, oraz instytucji współprowadzonych przez organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG, pod warunkiem, że na dzień składania wniosku działalność nie jest zawieszona.

O dofinansowanie w programie nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2020–2022 były beneficjentami programu Ojczysty — dodaj do ulubionych przynajmniej dwukrotnie.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie do 90% kosztów realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań, takich jak:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, również online;
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również online;
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Zadanie powinno być przeprowadzone i zakończone od 27 lutego do 31 października 2023 r. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, a maksymalna — 75 000 zł. Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK. Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Regulamin programu i wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.