Do 13 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet projektu to 10 mln zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Program realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów takich jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych;
  • realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych; organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna natomiast 150 000 zł.

Uprawnione do składania wniosków są samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiIDG lub do KRS.

Zadania w ramach programu muszą być realizowane od 24 kwietnia do 31 października 2023 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK.