Inicjatywa skierowana jest do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Wnioski przyjmowane są w dziesięciu dziedzinach:

 • Film,
 • Intermedia i kultura cyfrowa,
 • Sztuki wizualne i street art,
 • Teatr i sztuki performatywne,
 • Taniec,
 • Muzyka,
 • Literatura,
 • Architektura i design,
 • Kultura ludowa, dziedzictwo materialne i opieka nad zabytkami, a także
 • Zarządzanie, edukacja i animacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju kadr kultury.

O stypendium na realizację konkretnego projektu mogą ubiegać się artyści, animatorzy i managerowie kultury, a także osoby zajmujące się opieką nad zabytkami w Krakowie.

W tym roku Rada Miasta Krakowa przeznaczyła na stypendia milion złotych. Zostaną one przyznane 40 osobom. Każdy stypendysta otrzyma 25 000 zł.

Stypendia będą przyznawane na realizację przedsięwzięcia w terminie od maja do grudnia 2023 roku.

Aby wziąć udział w naborze, należy wniosek przesłać drogą mailową na adres kd.umk@um.krakow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023.

Do wniosku należy załączyć:

 • dwie rekomendacje wraz z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym od osób o uznanym dorobku w danej dziedzinie np. opiekuna artystycznego, reprezentanta instytucji kultury, związku twórczego, szkoły, uczelni artystycznej, organizacji zajmującej się daną dziedziną lub krytyków sztuki;
 • portfolio lub dokumentację twórczości, wydruki, kserokopie oraz ewentualnie dodatkowe materiały;
 • w przypadku wniosków z zakresu opieki nad zabytkami należy także załączyć oświadczenie, do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych działań;
 • w przypadku absolwentów i studentów szkół i uczelni artystycznych – kopię dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej lub zaświadczenie o byciu studentem.

Informacje o przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa stypendiach zostaną zamieszone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, Krakow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.