W połowie lutego br. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca uruchomił kolejny Program Rezydencji Artystycznych dla obywateli Ukrainy skierowany m.in. do polskich instytucji kultury otwartych na nawiązanie współpracy z ludźmi kultury z Ukrainy.

Będzie on realizowany do końca 2023 r., nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację. Budżet programu wynosi 3 mln zł i pochodzi ze środków MKiDN. Wsparcie może otrzymać wyłącznie pełnoletni obywatel Ukrainy (beneficjent), o którym mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Chodzi więc o obywateli Ukrainy, którzy:

  • przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • posiadają Kartę Polaka i wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski.

W okresie otrzymywania wsparcia beneficjent ma obowiązek realizowania działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, podejmowania rozwoju zawodowego lub artystycznego. Pomoc realizowana będzie w formie:

  • stypendium twórczego poprzez przekazywanie beneficjentowi co miesiąc środków finansowych w wysokości 3600 zł,
  • zryczałtowanego zwrotu kosztów dla instytucji obejmującej beneficjenta wsparciem w wysokości 250 zł miesięcznie na każdego beneficjenta.

Instytucją obejmującą beneficjenta wsparciem mogą być:

  • państwowe lub samorządowe instytucje kultury w rozumieniu przepisów Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
  • uczelnie publiczne w rozumieniu Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Beneficjent może otrzymywać wsparcie za pośrednictwem jednej instytucji w danym czasie. W okresie obowiązywania programu okres udzielania wsparcia na rzecz danego beneficjenta lub udzielenia beneficjentowi wsparcia za pośrednictwem kolejnej instytucji może być przedłużony. Instytucja kultury zainteresowana uczestnictwem w programie składa zgłoszenie drogą elektroniczną. Formularz umożliwia ujęcie w zgłoszeniu jednego beneficjenta.

Instytucja może złożyć więcej niż jedno zgłoszenie. Podaje w nim m.in.:

  • okres, na jaki wsparcie ma zostać zapewnione beneficjentowi;
  • dane identyfikujące beneficjenta, w tym jego imię i nazwisko, adres pobytu, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, wykształcenie oraz PESEL (jeżeli nadano);
  • opis prowadzonej przez beneficjenta przed 24 lutego 2022 r. działalności artystycznej, naukowej dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, a jeżeli beneficjent prowadził działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną lub badawczą z dziedziny sztuki po tym dniu, w tym także w Polsce — również opis takiej działalności;
  • plan i założenia prowadzenia przez beneficjenta działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki lub podejmowania przez beneficjenta rozwoju zawodowego lub artystycznego w okresie uzyskiwania wsparcia.

Wsparcie może beneficjentowi zapewnić wyłącznie uprawniona instytucja, z którą NIMiT zawarł odpowiednie porozumienie. Zgłoszenia instytucji zweryfikuje specjalnie powołana komisja.

Wsparcie może zostać zapewnione określonemu w zgłoszeniu beneficjentowi wyłącznie po podpisaniu porozumienia pomiędzy instytucją a NIMiT oraz na podstawie porozumienia zawartego przez instytucję z beneficjentem.

Więcej informacji, regulamin i wzory niezbędnych dokumentów na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.